Privacyverklaring Bijbeldienst Bisdom Brugge vzw

 

Privacybeleid van de Bijbeldienst Bisdom Brugge vzw

De Bijbeldienst hecht belang aan uw privacy. Daarom willen we u hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening 'General Data Protection Regulation' die in werking treedt op 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Als organisatie is de Bijbeldienst verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bijbeldienst Bisdom Brugge vzw
Zevenkerken 4, 8200 Brugge
info@bijbelhuiszevenkerken.be

 

1. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door de Bijbeldienst vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Bijbeldienst vzw (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze missie te realiseren
 • voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze missie te realiseren
 • het versturen van onze digitale nieuwsflash en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)
 • het versturen van ons kwartaaltijdschrift waarop u zich geabonneerd hebt
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen (registratie gegevens lesgevers, belastingen en fiscaliteit (registratie donateurs, freelancers) vzw wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)

2. Welke gegevens verwerken en bewaren wij?

 • Als u een deelnemer bent aan een van onze cursussen, dan registreren wij uw voornaam, naam, postadres, mailadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben wij nodig om uw inschrijving in orde te kunnen maken en om uw betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon. Om die reden vragen wij naar uw postadres. U kunt namelijk een naamgenoot hebben die elders in de regio woont. We vragen eveneens uw mailadres. Zo kunnen we uw na inschrijving een bevestigingsmail sturen. Op die manier weet u dat u correct ingeschreven bent. Uw telefoonnummer houden we dan weer bij om u bij dringende gevallen te kunnen contacteren of om u op de hoogte te kunnen brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Wanneer u het inschrijfgeld overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit doen we om vlot uw deelname terug te kunnen betalen mocht een activiteit geannuleerd worden.
 • Indien u zich geabonneerd hebt op ons tijdschrift Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken, houden wij uw adres, telefoonnummer en e-mailadres bij teneinde het tijdschrift te kunnen toesturen of contact op te nemen bij leverings- of betaalproblemen.
 • Wanneer u een bestelling bij ons doet om een van onze producten af te nemen. Gegevens worden gebruikt voor verwerking, maar worden niet bewaard.
 • Als u een lesgever bent, dan houden we dezelfde gegevens bij als van deelnemers. Dit doen we om dezelfde redenen als bij deelnemers.

3. Delen van gegevens

Uw persoonlijke gegevens spelen we nooit door naar derden. Een uitzondering hierop vormen activiteiten in samenwerking met partners. Deze activiteiten hebben we immers met twee of meer organisaties uitgewerkt. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren. De Bijbeldienst werkt alleen samen met partners die zelf ook een GDPR conform beleid voeren, met hen wordt hierover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten indien de gegevens gedeeld worden.

4. Audiovisueel materiaal en sociale media

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto's of filmpjes gemaakt worden. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om te melden of u al dan niet in beeld wilt komen.

5. Bewaartermijn

De Bijbeldienst vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

6. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Bijbeldienst vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Inzake de bescherming en verwerking van gegevens hebt u de volgende rechten:
  • Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt
  • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
  • Recht op bezwaar
  • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat u als deelnemer niet 'vergeten' kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor u ingeschreven bent. Bent u een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
  • Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken
  • Recht op overdraagbaarheid
  • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
  • Recht op beperking van verwerking

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kunt u ons contacteren via ons mailadres: info@bijbelhuiszevenkerken.be

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »