Allerheiligen

1 NOVEMBER

  • Eerste lezing: Apocalyps 7,2-4.9-14
  • Tweede lezing: 1 Johannes 3,1-3
  • Evangelielezing: Matteüs 5,1-12a
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

Apocalyps 7,2-4.9-14

Eerste lezing uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes hoofdstuk 7

 

Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,  die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam


Ik, Johannes, zag in het oosten een andere engel opstijgen,
die het zegel van de levende God had.
De vier engelen die de opdracht hadden gekregen
om schade toe te brengen aan het land en de zee
riep hij met luide stem toe:
'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid!
Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd
van zijn dienaren aanbrengen.'
Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen:
honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël.
Hierna zag ik dit:
een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken,
van elke stam en taal.
In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam.
Luid riepen ze: "De redding komt van onze God
die op de troon zit en van het lam!"
Alle engelen stonden om de troon en de oudsten
en de vier wezens heen.
Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God
met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid,
dank en eer en macht en kracht komen onze God toe,
tot in de eeuwigheid. Amen.'
Een van de oudsten sprak mij aan:
'Wie zijn dat daar in het wit,
en waar komen ze vandaan?
Ik antwoordde: 'U weet het zelf, Heer.'
Hij zie tegen me: 'Dat zijn degenen 
die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn.
Ze hebben hun kleren witgewassen
met het bloed van het lam.'

 

1 Johannes 3,1-3

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes hoofdstuk 3

 

nu reeds zijn wij kinderen van God  en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;

 

Vrienden,

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.
Geliefde broeders en zusters,
wij zijn nu al kinderen van God.
Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard,
maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn
wanneer hij zal verschijnen,
want dan zien we hem zoals hij is.
Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht,
maakt zich rein zoals ook Jezus rein is.

 

Matteüs 5,1-12a

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs hoofdstuk 5

 

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt  en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  Verheugt u en juicht,  want groot is uw loon in de hemel.

 

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op,
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zicht heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
"Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Verheug je en juich,
want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel.

PDF-Bestand van deze lezingen

 

Ingesproken lezingen

 

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.