B-cyclus zevende Paaszondag

ZONDAG 16 MEI 2021

  • Eerste lezing: Handelingen 1,15-17.20A.20C-26
  • Tweede lezing: 1 Johannes 4,11-16
  • Evangelielezing: Johannes 17,11B-19
  • Ingesproken lezingen (uit de NBV)
  • Commentaar bij de lezingen: Opstanding brengt ons in beweging

  

HANDELINGEN 1,15-17.20A.20C-26

Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen 

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
"er was een groep
van ongeveer honderdtwintig personen bijeen"
en sprak:
'Mannen broeders,
het Schriftwoord moest in vervulling gaan
dat de heilige Geest door de mond van David
tevoren gesproken heeft over Judas,
die de gids is geworden
van hen die Jezus gevangen namen.
Hij behoorde tot ons getal
en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen.
Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen:
Een ander neme zijn ambt over.
Dus moet een van de mannen
die tot ons gezelschap behoorden
gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes
tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen,
met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.'
Men stelde er twee voor:
Jozef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus,
en Mattias.
Toen baden zij als volgt:
'Gij, Heer, die aller harten kent,
wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt,
waaraan Judas ontrouw werd
om heen te gaan naar zijn eigen plaats.'
Toen liet men hen loten
en het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

 

1 JOHANNES 4,11-16

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 

Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.

En wij, wij hebben gezien
en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde:
wie in de liefde woont
woont in God
en God is met hem.

 

JOHANNES 17,11B-19

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
'Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij een mogen zijn zoals Wij.
Toen Ik bij hen was
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.
Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
Zij zijn niet van de wereld
zoals Ik niet van de wereld ben.
Wijd hen U toe in de waarheid.
Uw woord is waarheid.
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt
zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.'

 

PDF-bestand van deze lezingen

 

Ingesproken lezingen
(uit de nieuwe bijbelvertaling)

 

COMMENTAAR bij de lezingen

Jean Bastiaens

Opstanding brengt ons in beweging


In de paastijd komt de eerste lezing telkens uit het boek Handelingen. We keren op deze zondag terug naar het begin van het boek, het eerste hoofdstuk. We groeien immers toe naar het feest van Pinksteren, dat Lucas "de auteur van Handelingen" even later in zijn boek zal beschrijven.
De lezing begint met een typisch zinnetje: 'In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders.' Inderdaad, het gaat hier over de opstanding van Petrus. De onstuimige apostel heeft een hele weg afgelegd sinds hij door Jezus werd opgevist. Belangrijke momenten op die weg waren zijn messiasbelijdenis, maar evengoed zijn verraad. Petrus is zelf dood gegaan aan het sterven van Jezus, op het cruciale moment was de drang naar lijfsbehoud sterker dan zijn solidariteit met Jezus. Maar er is iets gebeurd. Jezus is opgestaan uit de doden! En Petrus is met Hem opgestaan. Een nieuwe tijd breekt aan.
Na Jezus' hemelvaart "door Lucas beschreven in de voorafgaande verzen" belanden we in een belangrijke samenkomst van de Jezusbeweging. Met hoevelen zijn ze? Met 120 personen in het totaal! Een kleine groep dus. Dit is wat er rest na Jezus' openbaar leven en na zijn doorgang door de dood. Velen werden genezen, velen werden (aan)geraakt, maar weinigen hebben volhard. En toch, 120 mensen is ook niet niks. Het is het tienvoud van twaalf. Het getal twaalf staat voor de volheid van Israël, de twaalf stammen die verspreid en verstrooid over heel de aarde uitzien naar de dag van hun verzameling. Jezus koos twaalf apostelen, omdat hij heel Israël onder zijn hoede wilde brengen. Maar 120 is ook het getal dat nodig is om in een plaatselijke gemeenschap een juridisch geldig besluit te nemen. Dat is hier nodig, want een van de twaalf is zijn eigen weg gegaan Judas! en moet vervangen worden. Want het getal moet volledig zijn. Er vindt een formele bijeenkomst plaats, waar Petrus het woord voert en de procedure om een nieuwe 'apostel' te kiezen wordt uiteengezet.
Wat is het doel van deze samenkomst? Lucas laat er in zijn verhaal geen onduidelijkheid over bestaan. We horen Petrus zeggen dat een apostel een ooggetuige is, die heel het openbaar leven van Jezus heeft meegemaakt tot en met zijn kruisdood. Welnu, alleen zo'n ooggetuige kan ook de betrouwbare getuige worden van de verrijzenis. Het gaat dus om de zending, want een 'apostel' is een gezondene. Vlak voor zijn hemelvaart had Jezus aan zijn leerlingen verklaard: 'Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' Deze opdracht is het kernprogramma dat in het boek Handelingen zal worden ontvouwd.
Ook de lezing uit het Johannesevangelie staat in het perspectief van de zending. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op de tijd dat Hij er niet meer zal zijn. Maar wat Hij begonnen is, zal onstuitbaar verdergaan. De leerlingen moeten in de spanning blijven staan van in de wereld te leven zonder van de wereld te zijn. Dat is voorwaar geen gemakkelijke opgave. 'De wereld' (in het Grieks: kosmos) heeft bij Johannes een dubbelzinnige betekenis: Jezus is gekomen om de wereld te redden (Johannes 3,17), maar anderzijds heeft de wereld Jezus niet verwelkomd (1,10-11). Judas "de man des verderfs" heeft de spanning niet uitgehouden. Jezus bidt nu voor zijn leerlingen, opdat ze de spanning wel zouden uithouden. Hoe kan dit lukken? We horen Jezus bidden voor twee zaken. Het eerste is: 'Bewaar in uw Naam hen die Gij mij gegeven hebt.' Jezus bidt voor eenheid onder zijn leerlingen, op de wijze waarop Hij en de Vader een zijn. Het gaat om blijvende betrokkenheid op elkaar, wat er ook gebeurt. Verschil en diversiteit zijn noodzakelijke en goede zaken, maar mogen geen struikelblok worden voor de eenheid onder elkaar. Deze onderlinge eenheid wordt gefundeerd in eenheid tussen Jezus en zijn Vader: 'blijf in mij, dan blijf ik in jullie' (15,4). De Naam van de Vader roept zijn trouw op: IK-ZAL-ER-ZIJN, wat er ook gebeurt. Het tweede waarvoor Jezus bidt is: 'Wijd hen U toe in de waarheid'. Die waarheid "die tevens betrouwbaarheid insluit" is te vinden in het Woord zoals GOD dat in Jezus gesproken heeft. Wanneer de leerlingen hun hart openen voor deze twee beden van Jezus, kan de zending beginnen. En deze zending zal een diepe vreugde aanboren!

 

PDF-bestand van deze commentaar

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.