B-cyclus zesde Paaszondag

 

ZONDAG 9 MEI 2021

  • Eerste lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
  • Tweede lezing: 1 Johannes 4,7-10
  • Evangelielezing: Johannes 15,9-17
  • Ingesproken lezingen (uit de NBV)
  • Commentaar bij de lezingen: Niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad!

  

HANDELINGEN 10,25-26.34-35.44-48

Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen

Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
'Sta op,
ik ben ook maar een mens.'
Petrus nam het woord en sprak:
'Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.'
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden.
Gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort;
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.
Toen zei Petrus:
'Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?'
En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

1 JOHANNES 4,7-10

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

JOHANNES 15,9-17

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad
zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.'

PDF-bestand van deze lezingen

 

Ingesproken lezingen
(uit de nieuwe bijbelvertaling)

 

 

COMMENTAAR bij de lezingen

– Jean Bastiaens –

Niet wij hebben God liefgehad,

maar Hij heeft ons liefgehad!

Wat is de naam van GOD? Zijn naam is JHWH, en die naam is onuitspreekbaar. Waarom is de naam onuitspreekbaar? Omdat de naam een lege plek is die wij niet definitief mogen opvullen met onze fantasieën en droombeelden over GOD. Want Hij is de Andere, de Enige, en Hij zegt: maak van mij geen afbeelding, maak van mij geen afgod. Want de GOD van Abraham, Isaak en Jakob is een God die met zijn volk meegaat. En daarom mogen we zijn naam vervangen door iets dat we wel kunnen uitspreken: IK-ZAL-ER-ZIJN gaat met ons mee! Zo is het geopenbaard aan Mozes en aan het volk.
Vandaag geeft de lezing uit de eerste Johannesbrief ons een verdere ontvouwing van het geheim van de Godsnaam. Want, zo schrijft Johannes: GOD is liefde. Natuurlijk was GOD dit vanaf het eerste begin! Maar dankzij de openbaring van Jezus kunnen we dit met des te meer vertrouwen zeggen.
Wat wil dat zeggen, dat GOD liefde is? Wat is het wezen van deze liefde? Ignatius van Loyola geeft aan het einde van zijn boekje over de Geestelijke Oefeningen twee richtlijnen mee die de leerling van Jezus kan helpen om tot de ware liefde te komen: 'Ten eerste: de liefde moet zich meer uiten in daden dan in woorden. Ten tweede: de liefde bestaat in wederzijdse mededeling. (...) Heeft de een kennis, eer of rijkdom, dan zal hij die geven aan wie ze niet heeft, en zo zal ook de ander doen jegens hem.' (annotatie 230-231) Liefde wordt dus kenbaar in relatie.
Het is precies over die relationele dimensie van de Liefde dat Johannes schrijft. Op een kloostermuur in Frankrijk heb ik deze zin boven de ingang gebeiteld zien staan en sindsdien nooit meer vergeten: 'Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben GOD liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad.' En deze liefde heeft een nieuwe kleur gekregen in de openbaring van de Zoon.
Het Johannesevangelie cirkelt rond het geheim van de liefdesrelatie die zijn waarborg vindt in de persoon van Jezus. Zoals Mozes op een uitzonderlijke wijze door GOD was bemind (Deuteronomium 34,10), zo geldt dit eens te meer voor Jezus. Dankzij Jezus worden wij opgenomen in een nieuw bestaan dat gekenmerkt wordt door leven-in-relatie. In deze relatie zijn er twee woorden die naar voren springen: gelijkwaardigheid en intimiteit. De gelijkwaardigheid komt tot uitdrukking in het feit dat Jezus de relatie tussen Hem en zijn leerling(en) benoemt in termen van vriendschap, en niet in termen van heer en dienaar. De intimiteit wordt uitgedrukt met de woorden 'Ik heb u alles meegedeeld', en ook: 'Dit zeg ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.'
We weten allemaal wel uit ervaring dat het leven-in-relatie niet vanzelf gaat. Het vraagt om volharding, om engagement, om vergevingsgezindheid, om zelfkennis en zo verder. Dat geldt uiteraard ook voor wie kiest voor een leven in Jezus en in zijn liefde. Maar telkens mogen we teruggaan naar de bron, wat er ook gebeurd is, om aan die bron te ontdekken dat GOD liefde is en dat ons bestaan aan die bron telkenmale hernieuwd kan worden. Onze relaties met elkaar – in alle mogelijke graden en intensiteiten – kunnen verdiept worden wanneer we ze meenemen naar die bron, die lege plek: GOD die liefde is.
Wie zich laat vinden door Jezus en zich als vriend aanvaard weet, wordt ook gezel: hij/zij wordt mee opgenomen in de zending van Jezus, in een avontuur dat ongekend en telkens nieuw is. Hij vraagt ons 'op tocht te gaan' en vruchtbaar te zijn.
De eerste lezing van deze zesde paaszondag maakt zichtbaar welk avontuur Petrus is gegaan. Hij had nooit gedacht dat het leven van Jezus als de Levende – de Verrezene – hem zo ver zou brengen op ongebaande wegen. Gelukkig had hij de Schriften nog als leidraad! In een visioen krijgt Petrus de opdracht om dieren te slachten en te eten die 'verwerpelijk of onrein' zijn (Handelingen 10,14). Dit visioen moet hem voorbereiden op het tweede Pinksteren dat ophanden is: de doop van de niet-Jood Cornelius, die nota bene een centurio is van de Italiaanse cohort. Het avontuur dat Petrus is aangegaan als vriend en gezel van Jezus, brengt hem nu tot een nieuw en eigenlijk bevrijdend inzicht, namelijk dat 'ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem welgevallig is.' GOD is liefde – voorbij alle grenzen!

 

PDF-bestand van deze commentaar

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.