Gedaanteverandering van de Heer

Zondag 6 augustus 2017

  • Eerste lezing: Daniël 7,9-10.13-14
  • Tweede lezing: 2 Petrus 1,16-19
  • Evangelielezing: Matteüs 17,1-9
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

 

Daniël 7,9-10.13-14

Eerste lezing uit de profeet Daniël

 

 


In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette,
zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit.
Duizend maal duizend dienden Hem.
en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor Hem
Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

 

 

2 Petrus 1,16-19

Tweede lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

 

De macht en de komst van Jezus Christus

 

Dierbaren,

Toen wij u de macht en de komst
van onze Heer Jezus Christus verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen,
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader
eer en verheerlijking ontvangen,
toen door de verheven Majesteit
dit woord tot Hem gericht werd:
"Deze is mijn geliefde Zoon
in Wie Ik mijn welbehagen heb."
En deze stem hebben wijzelf
uit de hemel horen klinken,
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.

 

Matteüs 17,1-9

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

 

Gedaanteverandering van de Heer door Lewis Bowman

 


In die tijd nam Jezus Petrus,
Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg,
waar zij alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn gelaat begon te stralen als de zon
en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia,
die zich met Hem onderhielden.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
'Heer, het is goed dat wij hier zijn.
Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.'
Nog had hij niet uitge­sproken
of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit die wolk klonk een stem:
'Dit is mijn Zoon, de Welbemin­de,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld;
luistert naar Hem.'
Op het horen daarvan
wierpen de leerlingen zich ter aarde neer,
aange­grepen door een hevige vrees.
Maar Jezus kwam naar hen toe,
raakte hen aan en zei:
'Staat op en weest niet bang.'
Toen zij hun ogen opsloegen
zagen zij niemand dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun:
'Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd,
voordat de Mensen­zoon uit de doden is opgestaan.'

PDF-bestand

 

Ingesproken lezingen

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.