A-cyclus Feest van de Heilige Familie

ZONDAG tussen Kerstmis en nieuwjaar

  • Eerste lezing: 1 Samuël 1,20-22.24-28
  • Tweede lezing: Kolossenzen 3,12-25
  • Evangelielezing: Matteüs 2,13-15.19-23
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

1 SAMUËL 1,20-22.24-28

Uit het eerste boek Samuël

 

De HEER heeft mij gegeven  wat ik van Hem heb afgesmeekt.  Daarom sta ik hem aan de HEER af

 

In die dagen werd Hanna zwanger
en in de loop van het jaar bracht zij een zoon ter wereld.
Zij noemde hem Samuël,
"want", zei ze, "Ik heb hem van de HEER afgesmeekt."
Toen Elkana weer met zijn hele gezin op reis ging
om het jaarlijks offer op te dragen
en zijn gelofte in te lossen,
ging Hanna niet mee,
"want" - zo zei ze tot haar man -
"ik ga de jongen pas brengen
als hij aan de borst ontwend is;
dan zal hij voor de HEER treden
en altijd bij Hem blijven."
Zodra hij van de borst was, nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de HEER in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei Hanna:
"Met uw verlof, mijn heer, zowaar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw die hier gestaan heeft
om tot de HEER te bidden, in uw tegenwoordigheid.
Om deze jongen heb ik gebeden
en de HEER heeft mij gegeven
wat ik van Hem heb afgesmeekt.
Daarom sta ik hem aan de HEER af.
Zolang hij leeft, blijft hij de HEER afgestaan."
En zij bogen zich daar voor God de HEER neer.

 

 

KOLOSSENZEN 3,12-25

Tweede lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

 

Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld

 

Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus
God de Vader dankend door Hem.
Vrouwen, schik u naar uw man,
zoals het christenen betaamt.
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar.
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles,
want dit is de Heer welgevallig.
Vaders, vit niet op uw kinderen; anders worden zij moedeloos.
Slaven, wees in alles gehoorzaam aan je aardse heren,
niet als ogendienaren om mensen te behagen,
maar in eenvoud van hart,
met ontzag voor de Heer.
Wat jullie ook doen,
doe het van harte,
alsof het voor de Heer was en niet voor mensen,
wetend dat je van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen.
Jullie dienen de Heer Christus.
Wie onrecht doet, krijgt zijn onrecht terug;
Hij kent geen aanzien des persoons.

 

Matteüs 2, 13-15. 19-23

Uit het Heilig evangelie van de Heer Jezus Christus volgens Matteüs

 

Vlucht naar Egypte

 

Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak:
Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw,
want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.'
Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit.
Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes,
opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet:
Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.
Nadat Herodes gestorven was,
verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei:
'Sta op, neem het Kind en zijn moeder en trek naar het land Israël,
want die het Kind naar het leven stonden zijn gestorven.'
Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land Israël.
Toen hij echter hoorde, dat Archelaus in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste,
vreesde hij daarheen te gaan;
van Godswege in een droom gewaar­schuwd,
begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea.
Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten,
opdat in vervulling zou gaan wat door profeten gezegd was:
Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.

PDF-bestand

 

Ingesproken lezingen

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.