Goede Vrijdag viel op een dinsdag

Auteur Mark Van de Voorde

Dinsdag 22 maart 2016, een dag die we nog niet vlug zullen vergeten. Het was precies een jaar na de feiten toen Mark Van de Voorde in samenwerking met het Bijbelhuis, Pax Christi en Halewijn zijn nieuwste boek aan het publiek mocht voorstellen. De auteur werd ingeleid door Jo Hanssens (Pax Christi). Annemarie Gielen wees op de overeenkomsten tussen het boek  Vrij - Verdraagzaam - Weerbaar en de visie van Pax Christi.

In een niet aflatend streven om de Bijbel eigentijds te maken, heeft Jean Bastiaens Handelingen 4 voorgedragen en geduid. Velen, onder wie de auteur, waren verrast door deze parallel. Onderaan deze pagina, vind je tekst en leidraad van deze uiteenzetting.

Na de sprekers kwamen de toehoorders aan beurt en konden er vragen gesteld worden. Om de avond af te sluiten, werd er geklonken op de geweldloosheid.

Wil jij ook graag antwoord op de vragen: Hoe gaan we om met dat geweld, en hoe reageren we daarop? Hoe weerbaar zijn we om met dergelijke aanslagen om te gaan? Vallen we terug in een kramp van onmacht en van (verborgen) haatgevoelens? Zetten we onze eigen overtuiging die christelijk of anders gefundeerd is, in de koelkast? Hoe behouden we, midden in het geweld dat talloze vormen aanneemt, de vrijheid? En krijgt vandaag de universele ‘broederlijkheid’ – de door de Franse revolutie naar voren geschoven fraternité – nog kansen?’
In het boek Vrij - Verdraagzaam - Weerbaar geeft Mark Van de Voorde jou geen naïef, maar een geweldloos én realistisch antwoord.

 

Jo Hanssens (Pax Christi)

 

Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi

 


Jean Bastiaens, directeur Bijbelhuis over Handelingen 4

 


Het aandachtige publiek

 


Moderator Hans Debel en auteur Mark Van de Voorde

 

Handelingen 4

De vrij-moedigheid (parrèsia*) van de apostelen Petrus en Johannes, en van de hele gemeente

 

1 Terwijl ​Petrus​ en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de ​priesters, het hoofd van de ​tempelwacht​ en de ​Sadduceeën​ op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de doden verkondigden op grond van wat er met ​Jezus​ was gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend.

5 De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de ​schriftgeleerden​ bijeen in Jeruzalem, 6 samen met Annas, de ​hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke ​familie​ behoorden. 7 Nadat ze ​Petrus​ en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ 8 ​Petrus​ antwoordde, vervuld van de ​heilige​ Geest:

‘Leiders van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van ​Jezus​ ​Christus​ uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de doden is opgewekt. 11 ​Jezus​ is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de ​hoeksteen​ geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

13 Toen de leden van het ​Sanhedrin​ zagen hoe vrijmoedig* ​Petrus​ en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in ​Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. 14 Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. 15 Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. 

16 Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen. 17 Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over ​Jezus​ te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken.’ 

18 Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van ​Jezus​ op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. 19 Maar ​Petrus​ en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf! 20 We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ 

21 Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. 22 De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

23 Nadat ​Petrus​ en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de ​leerlingen​ en vertelden wat de hogepriesters en de oudsten hadden gezegd. 24 Toen de ​leerlingen​ dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden:

‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft, 25 u hebt door de ​heilige​ Geest, bij monde van onze voorvader ​David, uw dienaar, gezegd:

“Waarom snoeven de volken
en beramen de volksstammen zinloze plannen?
26 De koningen van de aarde zijn aangetreden
en de heersers spannen samen
tegen de ​Heer​ en zijn ​gezalfde.” (Psalm 2)

27 Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen ​Jezus, uw ​heilige​ dienaar, die door u is ​gezalfd: Herodes, ​Pontius ​Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, 28 om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. 29 Welnu, ​Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig* over uw boodschap te spreken 30 door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van ​Jezus, uw ​heilige​ dienaar.’
31Toen ze hun ​gebed​ beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en spraken vrijmoedig* over de boodschap van God.

 

In het kort enkele vergelijkingspunten met de inhoud van het boek Vrij-  Verdraagzaam - Weerbaar 

 

  • Geen agressieve ‘verdediging’ van het christen zijn, maar wel een verantwoording van wat ons drijft en van onze hoop (Frankrijk: proposer la foi).
  • ‘Met je laten spotten’ (‘ongeletterde mensen!’) – Van de Voorde blz. 35 (tolerare)
  • Weerbaarheid krijgt hier de vorm van een ‘broederlijke vermaning’ (Van de Voorde, blz. 47vv)
  • ‘De andere wang aanbieden….’ ? (weerbaarheid)
  • ‘Onvervalste authenticiteit’ en ‘waarachtigheid’ zijn de kenmerken van  vrije, verdraagzame en weerbare mensen – Van de Voorde, blz. 39 en blz. 40.
  • Van ratio (verantwoording van Petrus en Johannes) naar oratio (gebed van de leerlingen om bijstand, standvastigheid, inzicht, weerbaarheid) – Van de Voorde blz. 37.
  • Het gebed maakt ons weerbaar om ons deel van het goede te doen, tegen de verdrukking in! (Van de Voorde blz. 45)
  • Ons lijden toevoegen aan het lijden van Christus – Van de Voorde blz. 35.
  • Het Bijbelse begrip parrèsia: vrij-moedigheid. Het gaat om een spreken ‘zonder aanzien des persoons’: niet gemakkelijk, maar op de weg van het ‘oefenen’ haalbaar… We kunnen groeien in het vrijmoedig spreken!

 

22 maart 2017 – Jean Bastiaens / info@bijbelhuiszevenkerken.be

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.