A-cyclus vierde zondag door het jaar

ZONDAG 29 JANUARI 2017

  • Eerste lezing: Sefanja 2,3; 3,12-13
  • Tweede lezing: 1 Korintiërs 1,26-31
  • Evangelielezing: Matteüs 5,1-12a
  • Ingesproken lezingen

 

Sefanja 2,3; 3,12-13

Uit de Profeet Sefanja 

Zoekt de HEER,
gij allen, ootmoedigen van het land,
die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid,
zoekt de ootmoed!
Dan vindt gij misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de HEER.
Dan laat ik bij u alleen nog over
een ootmoedig, bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de HEER,
de rest van Israël.
Zij zullen geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Ja, zij zullen weiden en neerliggen,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.

 

1 Korintiërs 1,26-31

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
Denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst.
Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren,
om de wijzen te beschamen;
wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren,
om het sterke te beschamen;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitverkoren;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus,
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom, zoals er geschreven staat,
als iemand wil roemen laat hem roemen op de Heer.

 

Matteüs 5,1-12a

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en,
nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:
Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel."

PDF-bestand van deze lezingen

 

Ingesproken lezingen

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.