Bijbelse cursussen

In september starten de nieuwe cursusssen in het Grootseminarie te Brugge. Volgende Bijbelse cursussen staan open voor gaststudenten:

Inleiding in de schrift door prof. Patrick Degrieck

Meer hierover volgt nog of kijk voor praktische informatie op  http://www.grootseminariebrugge.be/theologie.htm

Nieuwe Testament: Johanneïsche literatuur door prof. Jean Bastiaens

In het academiejaar 2016-2017 staat binnen de cyclus Nieuwe Testament de Johanneïsche literatuur op het programma.

Allereerst bestuderen we uitvoerig het Johannesevangelie. We onderzoeken de eigenheid ervan, de grote thema’s, de verwerking van de overgeleverde tradities, de verwantschap en de verschillen met de Synoptici (Marcus, Matteüs en Lucas) en de bijzondere verwantschap met het Lucasevangelie. We bestuderen ook enkele van de grote teksten uit het evangelie door middel van close reading en literair-historische analyse. We hebben in het bijzonder aandacht voor de markante vrouwen die in het Johannesevangelie steeds op de kruispunten van het evangelie blijken te staan. We staan bovendien stil bij de mogelijk anti-Joodse interpretaties waartoe dit evangelie aanleiding zou kunnen geven.

In een tweede stap lezen we samen de Johannesbrieven die uit dezelfde Johanneïsche school stammen. Vooral de eerste Johannesbrief is een echt pareltje dat ons een groot lezersplezier zal verschaffen.

In een derde stap gaan we dieper in op de Openbaring van Johannes, het laatste boek van de Bijbel. Dit boek stamt niet uit de Johanneïsche school, maar wordt wel toegeschreven aan een zekere Johannes die op Patmos zijn verblijf houdt. Aan het begin van het boek zijn enkele brieven geïntegreerd. We staan stil bij deze fascinerende tekst en proberen er de geheimen aan te ontfutselen door de tekst te situeren tegen zijn historische achtergronden. Ook bekijken we de doorwerking van dit boek in de schitterende tapijten van Angers, waarvan de kartons gemaakt werden door een zekere ‘Jean de Bruges’.

De deelnemers aan deze cursus krijgen aan het begin van elk semester een reader met achtergrondteksten en analyses. Deze reader wordt apart betaald. De cursus gaat door in het Grootseminarie op maandagnamiddag van 14.00 uur tot 15.50 uur. De docent is dr. Jean Ch. Bastiaens. Voor alle praktische info: http://www.grootseminariebrugge.be/theologie.htm

 

Oud Testament: de Poëtische Boeken door prof. Hans Debel

Tijdens het academiejaar 2016-2017 staan binnen de driejarige cyclus Oude Testament de Poëtische Boeken op het programma. Dit corpus, dat ook wel wordt aangeduid als ‘Psalmen en Wijsheidsliteratuur’, bevindt zich tussen de Pentateuch en de Historische Boeken langs de ene kant, en de Profetische Boeken langs de andere kant. Anders dan deze benamingen doen vermoeden, gaat het om een vrij beperkte maar erg verscheiden verzameling van Schriftteksten, met naast de Psalmen en de wijsheidsboeken Spreuken en Prediker ook de liefdespoëzie van Hooglied en de existentiële worsteling van Job, die soms tot de wijsheidsliteratuur wordt gerekend maar er in bepaalde opzichten toch aanzienlijk van verschilt. In katholieke Bijbeluitgaven behoren de Wijsheid van Salomo en de Wijsheid van Jezus Sirach – twee boeken die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen – evenzeer tot deze afdeling van de Bijbelse canon.

Het doel van dit luik van de cursus bestaat erin nader kennis te maken met elk van deze boeken, alsook met de onder de profetische literatuur ondergebrachte boeken Klaagliederen en Baruch, die inhoudelijk veeleer bij de Poëtische Boeken aansluiten. Na een proloog omtrent de bestaande Bijbelvertalingen in het Nederlandse taalgebied en een algemene inleiding op de Hebreeuwse poëzie, gaan we gedurende het eerste semester dieper in op de architectuur, groei en inhoud van het Psalter, waarbij ook aandacht zal uitgaan naar de Psalmenrollen die ontdekt werden te Qumran en elders in de woestijn van Judea. Daarop volgt een meer gedetailleerde ontleding van een reeks individuele psalmen, die in seminarievorm zal gebeuren. Teneinde de inhoudelijke en vormelijke rijkdom van de poëtische literatuur verder te verkennen, bestuderen we tijdens het tweede semester het Hooglied en de Klaagliederen, naast enkele andere, soortgelijke niet-Bijbelse composities. Vervolgens blijven we uitgebreid stilstaan bij de  wijsheidsliteratuur van het Oude Israël, in het bijzonder wat betreft de zogenoemde ‘crisis van de wijsheid’ in de boeken Job en Prediker. Eens te meer zal bij de studie van de ontwikkeling van de wijsheidstraditie het blikveld worden verruimd door dieper in te gaan op het belang van fragmentair bewaarde composities als 4QInstruction (Musar le-Mevin) voor ons verstaan van de dynamiek van het wijsheidsdenken. Tot slot zullen ook enkele andere wijsheidsteksten uit het corpus aan Dode Zeerollen aan bod komen, zoals 4QZaligsprekingen, dat ook voor de studie van het Nieuwe Testament van belang is.

De cursus gaat door in het Grootseminarie op dinsdagvoormiddag van 10.00 tot 11.50 u en wordt gegeven door dr. Hans Debel. Cursisten ontvangen wekelijks een uitgeschreven cursustekst. Verdere praktische informatie is te vinden op http://www.grootseminariebrugge.be/theologie.htm.

 

Bijbels Hebreeuws II door prof. Hans Debel 

Binnen de tweejarige cyclus Bijbels Hebreeuws staat tijdens het academiejaar 2016-2017 de cursus ‘Bijbels Hebreeuws II’ op het programma. De doelstelling van deze vervolgcursus bestaat erin zelfstandig teksten uit het Oude Testament te leren lezen in de Hebreeuwse grondtekst met behulp van de beschikbare werkinstrumenten. In de loop van het jaar worden de verworven basisnoties van de Hebreeuwse grammatica verder uitgediept, vooral wat betreft de paradigmata van het zwakke werkwoord en de syntaxis van de zin. De nadruk ligt evenwel op het ontleden van eenvoudige en – naarmate het jaar vordert – complexere verhalende en poëtische Bijbelteksten. Van studenten wordt verwacht dat zij de lectuur van deze teksten week na week voorbereiden, waarna zij gedurende de les gezamenlijk worden besproken.

De cursus gaat door in het Grootseminarie op dinsdagvoormiddag van 09.00 tot 09.50 u en wordt begeleid door dr. Hans Debel. Het met vrucht beëindigd hebben van de cursus ‘Bijbels Hebreeuws I’ of een gelijkwaardige introductie tot de Hebreeuwse taal is een basisvereiste voor deze vervolgcursus; bij twijfel wordt best vooraf contact genomen met de docent (hans.debel@grootseminarie.be). De aanschaf van een Hebreeuwse Bijbeluitgave, grammatica en woordenboek is niet verplicht: tijdens de cursus wordt het nodige studiemateriaal ter beschikking gesteld, terwijl meer gespecialiseerde werkinstrumenten steeds geconsulteerd kunnen worden in de leeszaal van de Seminariebibliotheek. Ook tijdens het openboekexamen aan het einde van de cursus mag van deze werkinstrumenten gebruik worden gemaakt. Verdere praktische informatie is te vinden op http://www.grootseminariebrugge.be/theologie.htm.

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.