Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen

 9 november

  • Eerste lezing: Ezechiël 47,1-2.8-9.12
  • Tweede lezing: 1 Korintiërs 3,9b-11.16-17
  • Evangelielezing: Johannes 2,13-22
  • Ingesproken lezingen 
  • Commentaar: Over de geestelijke tempel en het lichaam van Christus

 

Ezechiël 47,1-2.8-9.12

Eerste lezing uit de profeet Ezechiël

In die dagen
bracht een engel mij
naar de ingang van de tempel des Heren.
En daar zag ik onder de drempel
water opwellen en in oostelijke richting stromen;
de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts
langs de muur
en dan langs de zuidkant van het altaar.
Hij leidde mij door de noordpoort buitenom
naar de oostelijke buitenpoort
en rechts daarvan kwam het water weer tevoorschijn.

En de engel zei:
"Dit water stroomt
door het oostelijk deel van het land
naar de Araba,
mondt uit in de Zoutzee
en maakt het water van de zee gezond.
De rivier brengt leven
overal waar hij stroomt;
het wemelt er van dieren.
De zee zit vol vis,
want de rivier die erin uitmondt,
maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt, is volop leven.
Aan beide oevers van de rivier
groeien allerlei vruchtbomen;
hun bladeren verdorren niet
en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,
omdat het water dat ze voedt,
uit het heiligdom komt.
De vruchten zijn eetbaar
en de bladeren hebben geneeskracht."

 

1 Korintiërs 3,9b-11.16-17

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen in Korinte

Broeders en zusters,
Gij zijt Gods bouwwerk.
Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester
het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt.
Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt.
Want niemand kan een ander fundament leggen
dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.

Gij weet toch dat gij Gods tempel zijt
en dat de Geest van God in u woont?
Als iemand de tempel van God te gronde richt
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig
en die tempel zijt gij.

 

Johannes 2,13-22

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Toen het paasfeest der Joden nabij was
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij:
"Weg met dit alles!
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!"
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:
"Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt?"
Waarop Jezus hun antwoordde:
"Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen."
Maar de Joden merkten op:
"Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?"
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.

PDF-bestand van deze lezingen

 

Ingesproken lezingen

 

COMMENTAAR BIJ DE LEZINGEN

— Jean Bastiaens —

Over de geestelijke tempel en

het lichaam van Christus

 

Vandaag worden we in de Geest naar Rome verplaatst. Rome is voor christenen een belangrijke stad, want daar zijn de graven van Petrus en Paulus te vinden en daar was reeds in de vijftiger jaren van de eerste eeuw een levendige gemeenschap van Jezusvolgelingen ontstaan. In de eerste drie eeuwen van onze jaartelling is het christendom in volle expansie, maar niet zonder vervolging of tegenwerking. Dat verandert wanneer Constantijn de Grote de aanzet geeft om van het christendom de nieuwe 'staatsgodsdienst' te maken. De dynamiek en de kracht van het christelijke geloof waren zo groot dat het onweerstaanbaar was geworden, zelfs voor de keizer.

Omstreeks het jaar 324 wordt een grote kerk gebouwd voor de 'bisschop van Rome', precies op de plaats waar ook vandaag nog de basiliek van Sint-Jan van Lateranen staat. Het is de hoofdkerk voor de op Rome georiënteerde christenheid. Op zondag 7 april 2013 nam paus Franciscus plechtig 'bezit' van de kerk van Sint-Jan, ook wel de basiliek van de Allerheiligste Verlosser genoemd. En verrassend genoeg spreekt paus Franciscus geregeld over zichzelf als 'de bisschop van Rome': hij is de eerste onder gelijken.

Wanneer we vandaag dit feest vieren, beseffen we dat elke plaatselijke gemeenschap deel uitmaakt van een wereldkerk. En zowel Petrus als Paulus was er veel aan gelegen dat lokale geloofsgemeenschappen zich nooit zouden opsluiten in zichzelf, maar altijd in verbinding zouden blijven met de Kerk als geheel.

De lezingen van deze zondag gaan over de Kerk als een geestelijk bouwwerk. In de tweede lezing horen we Paulus tegen ons zeggen: 'Jullie zijn Gods bouwwerk!' En ook: 'Jullie zijn Gods tempel, want de Geest van GOD woont onder jullie.' De Kerk is allereerst een geestelijke realiteit, geen gebouw van stenen, maar een plaats waar GOD kan wonen onder zijn volk. Sinds de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus en sinds de komst van Jezus als de messias van Israël, is die inwoning van GOD niet meer aan één plaats gebonden. Overal waar mensen samenkomen, of het nu aan de rand van een rivier is (Handelingen der Apostelen 16,13) of in een 'huiskerk' (Eerste Brief aan de Korintiërs 16,19) of in een apart daarvoor opgericht gebouw, overal waar mensen de Schriften openen en het brood breken, daar wil GOD aanwezig zijn, daar wordt Jezus' presentie voelbaar (Lucas 24,32). Zo'n gemeenschap durft Paulus 'een tempel van GOD' te noemen, omdat de gelovigen die er samenkomen leven uit de kracht van de Geest.

In de eerste lezing mogen we delen in een visioen van de profeet Ezechiël. Die profeet leeft in een tijd dat de eerste tempel nog maar kort geleden werd verwoest, een ontiegelijk drama. Ezechiël is met een eerste groep van Judeeërs in ballingschap weggevoerd. Ze zijn ontheemd, ontworteld en hebben alle houvast verloren. Juist dan krijgt Ezechiël een visioen over een nieuwe tempel. Wat voor soort tempel is dat? Het is een heilige plaats waar water opborrelt, levend water. Vanuit het hart van de tempel vloeit dat water naar alle zijden om al wat dor en droog en doods is tot leven te brengen. Zelfs de Zoutzee – die niet voor niets Dode Zee wordt genoemd – wordt in het visioen tot leven gebracht, 'gezond gemaakt'. Het lijkt wel een nieuw scheppingsverhaal: overal waar dit water stroomt, wemelt het van leven en schieten bomen op die rijke vrucht dragen. Maar het visioen roept ook Psalm 1 op: 'Wie zich dag en nacht verdiept in de Tora, is als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei' (vers 3). Die tempel van levend water is dan ook onlosmakelijk verbonden met de mens die terugkeert naar de Tora als een bron van leven.

In de evangelielezing horen we hoe Jezus voor het paasfeest optrekt naar Jeruzalem. Een menigte van mensen is daar verzameld, ze bereiden zich allemaal voor op het feest der feesten: de gedachtenis aan GOD die de mens en zijn volk voor de vrijheid bestemd heeft. Die vrijheid is nooit voorgoed verworven. Integendeel, iedere nieuwe generatie moet die vrijheid opnieuw ontdekken als een geestelijke ruimte waarin de mens tot echte ontplooiing kan komen. En iedere generatie moet de echte vrijheid leren onderscheiden van valse vormen van vrijheid. Daarom wordt er elk jaar opnieuw Pasen gevierd. En Jezus is erbij. Hij is vol van de gedachte aan GOD die mensen verzamelt en wil omvormen tot echte vrije mensen. Maar Hij stoot op een chaotische toestand van kopers, verkopers en geldwisselaars, die het eens te meer druk hebben vanwege al het volk dat zich komt voorbereiden op het paasfeest. Resoluut drijft Jezus hen allemaal de tempel uit. De heilige plaats van Gods Aanwezigheid is verduisterd. Wanneer het tempelplein leeg is en het volkomen stil is, spreekt Jezus over de nieuwe tempel die zal herrijzen: de tempel van zijn lichaam.

PDF-bestand van deze commentaar

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.