A-cyclus - Hemelvaart van de Heer

DONDERDAG 21 MEI 2020

  • Eerste lezing: Handelingen 1,1-11
  • Tweede lezing: Efeziërs 1,17-23
  • Evangelielezing: Matteüs 28,16-20

 

Handelingen 1,1-11

Uit de Handelingen der Apostelen

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven
over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag,
waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen
die Hij door de Heilige Geest had uitgekozen,
en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.
Na zijn sterven toonde Hij hun
met vele bewijzen dat Hij in leven was.
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen
en sprak met hen over het Rijk Gods.
Terwijl Hij met hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt:
"Johannes doopte met water,
maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de Heilige Geest."
Terwijl zij eens bijeengekomen waren
stelden zij Hem de vraag:
"Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?"
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
"Het komt U niet toe dag en uur te kennen
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Maar gij zult kracht ontvangen
van de Heilige Geest die over U komt,
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria
en tot het einde der aarde."
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden:
"Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken?
"Deze Jezus die van U is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."


Efeziërs 1,17-23

Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
U de Geest te geven van wijsheid en openbaring
om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij Uw innerlijk oog verlichten
om te zien, hoe groot de hoop is waartoe hij U roept,
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen
en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de dood
en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk
die zijn lichaam is, de volheid van Hem,
die het al in alles vervult.

 

Matteüs 28,16-20

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
"Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
en leert hun te onderhouden alles wat Ik U bevolen heb.
Ziet, Ik ben met U alle dagen
tot aan de voleinding der wereld."

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.