Zesde zondag van Pasen A-cyclus

ZONDAG 21 MEI 2017

  • Eerste lezing: Handelingen 8,5-8.14-17
  • Tweede lezing: 1 Petrus 3,15-18
  • Evangelielezing: Johannes 14,15-21
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: Leven als een beminde leerling

Handelingen 8,5-8.14-17

Uit de Handelingen der Apostelen

Uit velen van hen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg


In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus' woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten
onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen
dat Samaria het woord Gods had aangenomen,
vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af,
die na hun aankomst, een gebed over henuitspraken,
opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen.
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald;
ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Zij legden hun dus de handen op
en ze ontvingen de heilige Geest.

1 Petrus 3,15-18

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Tot leven gewekt naar de Geest


Dierbaren,
Heiligt in uw hart Christus als de Heer.
Weest altijd bereid tot verantwoording
aan alwie u rekenschap vraagt
van de hoop die in u leeft.
Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied,
en zorgt dat uw geweten zuiver is.
Dan zullen zij die uw goede christelijke levenswandel beschimpen,
met hun laster beschaamd staan.
Hoeveel beter is het, zo God het wil,
te lijden voor het goede dat men doet
dan straf te ondergaan voor misdrijven.

Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden,
de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees,
werd Hij ten leven gewekt naar de Geest.

Johannes 14,15-21

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen,  hij is het die Mij liefheeft.


In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven:
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
Gij kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Ik zal u niet verweesd achterlaten:
Ik keer tot u terug.

Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer;
gij echter zult Mij zien,
want Ik leef en ook gij zult leven.
Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u.
Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft.
En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden;
ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren."

PDF-bestand

Ingesproken lezingen

commentaar

Jean Bastiaens


Leven als een beminde leerling


Het evangelie van Johannes gaat volgens eigen zeggen uit van 'de beminde leerling' (Johannes 21, 24). Hij is degene die het 'getuigenis' over Jezus heeft doorgegeven en ook 'alles heeft opgeschreven'. Het mag vreemd lijken dat deze persoon geen naam krijgt, zoals 'Simon, de zoon van Johannes' (21, 15) die bovendien ook nog de titulaire naam Petrus ontvangt. We mogen veilig aannemen dat de auteur er bewust voor gekozen heeft om de naam van de beminde leerling in het ongewisse te laten. Want zijn naam is een 'teken': hij is de leerling 'van wie Jezus veel hield' (Johannes 13, 23). En die liefde geeft hem vleugels. Dat blijkt ook wel uit de 'snelle pas' waarmee hij

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.