Het Marcusevangelie 6: bijlage 2

Deze pagina is nog in constructie

(koppelingen volgen later)

Inhoudsopgave vragen bij het Marcusevangelie

1. Waarom lezen in het Marcusevangelie?

A. Omwille van het geheim van Marcus
  1. Het evangelie van Marcus bevat een drievoudig geheim. (11)
  2. Het schijnbaar pretentieloze Marcusevangelie blijkt een meeslepend en diepzinnig verhaal. (12)
  3. Het wil de lezers ertoe bewegen Jezus, de gekruisigde dienaar van de mensen, te volgen (13) en zich zoals hij te laten leiden door zijn God, wiens grootheid bestaat in dienst. (Joop Smit, 2011)
B. Omwille van de vele vragen die er worden gesteld.
  1. Juist die vragen worden gesteld waarmee mensen zitten aangaande Jezus. Vaak zijn het vragen die ook bij de lezer opkomen. Ze brengen dynamiek in het verhaal. Ze stimuleren de lezer om verder te lezen tot hij het antwoord krijgt. (14)
C. Omwille van het actualiseren van Marcus in zijn evangelie
  1. Het zou inderdaad verkeerd zijn te denken dat Marcus alleen de bedoeling had voorbije gebeurtenissen zo nauwkeurig mogelijk te vertellen. Bij het redigeren van zijn evangelie gebruikte hij traditiemateriaal over Jezus om zijn toenmalige medegelovigen te onderrichten en aan te sporen. Marcus is bijgevolg een auteur die actualiseert. (15)
  2. Ook het spreekverbod blijft actueel voor de mensen uit Marcus' tijd en voor onze leerlingen en tijdgenoten nu. Omdat de christelijke titel 'messias of 'Christus' verbleekt en afgesleten is door het veelvuldig gebruik. De titel is op zichzelf juist, orthodox, maar hij is te veel geworden, nietszeggend. Hij behoeft geen correctie, want hij is juist, wel commentaar, uitleg en concrete vulling. (16)
D. Omdat de lezer zich in Petrus en de leerlingen kan herkennen.
  1. Marcus zegt door Petrus' reactie heen tegen zijn lezers (tijdgenoten, medechristenen): Jezus Christus kon en kan men alleen maar goed begrijpen wanneer hij gezien wordt als de mensenzoon die moest lijden, sterven en daarna verrijzen. Zo moeten ook de christenen nu hun Christusbeeld concretiseren. Wat houdt het nu in volgeling van Jezus te zijn? (17)
E. Om Jezus beter te leren kennen (en de weg van de leerlingen te bewandelen)
  1. Zoals het leerplan voorstelt kan je het lezen van Mc 1, 21-45 maak je een dagje uit het leven van Jezus mee in Kafarnaum en leer je Jezus beter kennen en op een toegankelijke manier. Je ziet waar hij verblijf houdt, wat hij allemaal zegt en doet en waarvan Hij leeft. (40)
  2. Marcus ontwikkelt bovendien een strategie om de lezer te laten nadenken over wie Jezus is: een driehoek van herkenning tussen Jezus, de leerlingen en de lezers. Lezers en leerlingen stappen hand in hand door het evangelie. (18)
F. In de leerplannen gaat veel aandacht naar het Marcusevangelie (19)
  1. In het leerplan (p. 32) wordt gepleit om meer te werken vanuit de bijbel dan eerst en vooral met de leergroep te werken over de bijbel. Dit kan dan weer het best wanneer grotere gehelen uit de bijbel in het godsdienstonderricht kans krijgen. Het christelijk geloof kan men verstaan als een verhaal en een veelheid van verhalen: het levensverhaal van Jezus van Nazareth, gedragen en geschiedend binnen een persoonlijk leven en de geloofsgemeenschap. Een narratieve benadering houdt in dat men bereid is Jezus' verhaal en dat van velen in Zijn spoor, licht te laten werpen op het eigen leven en dit te laten bevragen. (110)

2. De aanleiding van het ontstaan en de vormgeving van het Marcusevangelie

A. Is het Marcusevangelie het oudste evangelie? (21)
B. Is het evangelie van Marcus een 'biografie' over Jezus? (22)
C. Waar en voor wie werd dit evangelie werd geschreven? (23)
D. Wat is dan de concrete aanleiding geweest van het ontstaan van dit evangelie? (24)
F. Marcus schrijft een nieuw 'Evangelie'(26)

3. De structuur of compositie en de rode draad van het Marcusevangelie

A. De structuur of compositie van het Marcusevangelie (31)
B. Een verder uitwerking van deze compositie (32)
C. Rode draden in het Marcusevangelie

1. Jezus is altijd op weg. (33)

2. Er zit in het verhaal een duidelijke tegenstelling tussen Galilea in Jeruzalem. (34)

3. Typisch voor Mc zijn de samenvattende berichten, de zgn. summaria. (35)

4. Jezus is altijd vergezeld van leerlingen. (36)

5. het onbegrip en de groeiende vervreemding (37)

6. Het zwijggebod (38)

7. De ontwikkeling betreft hoofdzakelijk de identiteit van Jezus. (39)

4. Jezus leren kennen door een dagje zijn leven te delen (Mc 1,21-45)

Inleiding: De samenhang tussen de activiteiten van die dag
A. Marcus 1,21-45 vormt een eenheid. (41)
B. Marcus vertelt in vijf pericopen wat zich op een dag in Kafarnaum afspeelt. (42)
C. Jezus komt zo op een dag op alle mogelijke plaatsen. (43)
D. De actieradius van Jezus wordt steeds groter. (44)
E. Ook Jezus' activiteiten vertonen een snelle toename. (45)
F. Ook de weerklank die Jezus ondervindt, breidt zich steeds verder uit. (46)
G. Marcus biedt er een staalkaart aan van de thema's die hij dan verder uitwerkt. (47)
We gaan nu van dichterbij de vijf pericopen uitwerken
  1. In de synagoge van Kafarnaum ( 1,21-28) (48)
  2. In het huis van Simon en Andreas (1,29-31) (49)
  3. Bij de deur van het huis (1,32-34) (410)
  4. Op een eenzame plek (1,35-38) (411)
  5. In de synagogen van Galilea (1,39-45) (412)
Samenvattend (413)

5. JEZUS NAVOLGEN. DE DRIEHOEK: JEZUS - DE LEERLINGEN - DE LEZERS

A. Jezus kiest de leerlingen. De lezers kiezen voor de leerlingen. (51)
  1. Jezus kiest de leerlingen, zij gaan dadelijk op Jezus' oproep in.
  2. Via deze eerste perfecte voorstelling worden ook de lezers aangesproken. Hoe oordelen zij over de leerlingen? Het antwoord op die vraag positioneert hen ook ten aanzien van Jezus. Lezers en leerlingen stappen hand in hand door het Marcusevangelie. Beiden worden in het vervolg van het verhaal met de consequentie van hun keuze geconfronteerd. Geen van beide partijen is zich bewust van het risico dat hiermee gepaard gaat.
B. De positieve lijn tussen Jezus, de leerlingen en de lezers. (52)

Marcus slaagt erin een eenheid te creeren tussen Jezus, de leerlingen en de lezers.

C. De vervreemding tussen Jezus en de leerlingen.

1. Eerst is er onbegrip van de leerlingen over wat Jezus zegt. (53)

  • De leerlingen hebben meer uitleg nodig over de parabels
  • De leerlingen begrijpen moeilijk wat Jezus bedoelt met de nabijheid van Gods Rijk.
  • Die gesprekken behoeden ons voor een misverstand over de betekenis van Rijk Gods.

2. Vervolgens is er onbegrip van de leerlingen over wat Jezus doet. (54)

  • Twee maal over het meer.
  • Twee maal over het brood.
D. Een scharniermoment: de vraag van Jezus aan de leerlingen en de lezers. (55)
E. Jezus 'criteria in verband met het Rijk Gods (56)
  1. 'Wie zijn leven wil winnen, moet het verliezen'. De echte vrijheid in het Rijk van God is te vinden in het geven van zijn leven voor de ander.
F. Jezus sterft alleen (57)

1. De houding tegenover Jezus verhardt

  • De tegenstanders van Jezus verzetten zich nog harder.
  • Ook de houding van de leerlingen verhardt.
  • Nu is Jezus alleen.

2. Leven en dood van Jezus zijn op elkaar afgestemd

3. Jezus' visie op God is revolutionair

  • De macht van God zit in de solidariteit met de machteloze. Hij is in de mens zelf aanwezig wanneer die de kleinste wil zijn en dienaar van allen is.

4. 'Wie zijn leven wil winnen, het moet verliezen'

  • De paradox waarbij de volgeling van Jezus zichzelf wegschenkt om zijn leven te winnen. Dit kan men niet begrijpen als men het niet al doende beleeft.
G. Geeft God een antwoord op deze schreeuw? (58)
  1. 'Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier', zegt een jongeman met een wit kleed. Met de dood van Jezus leek het definitieve einde aangebroken. Nu blijkt het een nieuw begin te zijn.
H. Geven de lezers antwoord? (59)
  1. De code van het Marcusevangelie is helemaal ontcijferd: het verhaal gaat over niemand anders dan de lezer zelf! Zolang er reele lezers zijn die dit geloven en in het spoor van Jezus treden, zal het revolutionaire verhaal van Marcus geen einde kennen.

6. Jezus ontmoeten : Bartimeus als ontmoetingsverhaal (mc 10, 46-52)

A. Wat staat allemaal in dit verhaal? Hoe kunnen we het navertellen? (61)
B. Welk nieuw licht valt op dit verhaal als men het teruggeplaatst in de bredere context?
  1. Jezus' opgaan naar Jeruzalem (8,27-10,45) wordt omlijst door twee verhalen, die beschrijven hoe Jezus blinden geneest. (62)
  2. Vanuit Mc. 10,17-45 zien we dat Bartimeus symbool staat en een voorbeeld is voor iedere christen. (63)
C. Centraal staat het geloof van de blinde Bartimeus. Wat zegt ons dat over 'geloven'? Dat kan bij de lezer verschillende vragen oproepen. (64)

7. Het lijdensverhaal bij Marcus

A. De vragen die het lijdensverhaal met zich meebrengen zijn immens.
  1. Hoe komt het dat Jezus als een misdadiger werd terechtgesteld? (71)
  2. Wilde God het lijden van Jezus? (72)
B. Het passieverhaal van Marcus is het oudste en het beheerst heel zijn evangelie. (73)
C. Marcus onderlijnt in zijn passieverhaal vooral de grote eenzaamheid van Jezus. (74)
D. Dit loopt uit op ontrouw, verraad en vlucht van de leerlingen. (75)
E. Ook van God verlaten? (76)
F. Waarom is Marcus zo scherp voor de leerlingen? (77)
G. Is het ook ons verhaal? (78)

8. Hij is verrezen (Mc. 16, 1-8)

A. Wat staat er in het oudste lege-graf-verhaal?
B. Wat betekent het dat Hij ook nu ons blijft voorgaan naar Galilea?
C. (appendix 1) Een dag in Kafarnaum (Frans Essel, Wie is Hij tocht?)
D. (appendix 2) Bartimeus (Jean Bastiaens, Een toespraak in De Lier)
E. (appendix 3) Bartimeus (Frans Essel, Wie is Hij tocht?)
F. (appendix 4) Hij gaat jullie voor naar Galilea. (Frans Essel, Wie is Hij tocht?)

9. Gebruikte literatuur (90)

10. Een samenvattende inhoudstafel (91)

11. Het geheel in PDF (92)

Overzicht vragen, bijlagen en appendixen bij het Marcusevangelie

Basistekst Marcusevangelie in PDF

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.