A-cyclus tweeëndertigste zondag door het jaar

Zondag 8 november 2020

  • Eerste lezing: Wijsheid 6,12-16
  • Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 4,13-18
  • Evangelielezing: Matteüs 25,1-13
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

Wijsheid 6,12-16

Eerste lezing uit het boek der Wijsheid

Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid
gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar liefhebben
gevonden door wie haar zoeken.
Nog voor men haar beheert heeft zij zich al bekend gemaakt
Wie om haar vroeg opstaat,
hoeft zich niet uit te sloven,
want hij zal haar vinden zittend aan zijn deur.
Pijnzen over haar getuigt van een volmaakt inzicht
en wie om haar wakker ligt zal weldra vrij van zorg zijn,
want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn.
Genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen
en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.

 

1 Tessalonicenzen 4,13-18

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn,
Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen,
die geen hoop hebben.
wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan,
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.
En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,
wij zullen de doden in geen geval voorgaan.
Want wanneer het bevel gegeven wordt,
als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God,
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen;
daarna zullen wij die nog in leven zijn,
tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken
in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkaar dus met deze woorden.

 

MatteÜs 25,1-13

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis:
Het zal met het rijk der hemelen gaan als met tien meisjes,
die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.
Want de domme namen wel hun lampen mee, maar geen olie.
De verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep:
`Daar is de bruidegom! Trek hem tegemoet!'
Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.
De domme zeiden tegen de verstandigen:
`Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit.'
Maar de verstandigen antwoorden:
`Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen;
gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.'
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom,
en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren,
en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden:
`Heer, heer, doe open.'
Maar hij antwoordde:
`Voorwaar ik zeg u, ik ken u niet.'
Weest dus waakzaam, want Gij kent dag noch uur.

PDF-bestand

 

Ingesproken lezingen

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.