A-cyclus eenendertigste zondag door het jaar

.... / ..... / ......

  • Eerste lezing: Maleachi 1,14b-2, 2b.8-10
  • Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 2,7-9.13
  • Evangelie lezing: Matteüs 23,1-12
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

MALEACHI 1,14B-2, 2B.8-10

Eerste lezing uit de profeet Maleachi 

"Ik ben een grote koning"
zegt de Heer van de hemelse machten
'en mijn Naam wordt gevreesd onder de volken.
Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit:
"Wanneer gij niet luistert
en wanneer gij u niet bekommert om de glorie van mijn Naam"
zo spreekt de Heer van de hemelse machten
"dan laat Ik een vloek over u komen,
dan vervloek Ik de zegeningen,
die u gegeven zijn.
Gij zijt van de weg afgeweken
en hebt door uw lering velen laten struikelen;
gij hebt het verbond met Levi teniet gedaan,"
zo spreekt de Heer van de hemelse machten.
Daarom zal Ik zorgen dat gij bij het hele volk verguisd en versmaad wordt,
omdat gij mijn wegen niet hebt bewandeld
en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien.
Hebben wij niet allen een Vader?
Heeft niet een God ons geschapen?
Waarom bedriegen wij elkaar dan
en schenden wij daarmee het verbond,
dat met onze vaderen is gesloten?

 

1 TESSALONICENZEN 2,7-9.13

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
Wij zijn zachtzinnig met u omgegaan,
zoals een moeder die haar kinderen voedt en koestert.
Wij waren u zo innig genegen
dat wij u graag met het evangelie van God,
ons eigen leven hadden geschonken;
zo lief waart gij ons geworden.
Gij herinnert u toch, broeders en zusters,
onze moeite en inspanning.
Terwijl wij u het evangelie van God verkondigden,
hebben wij dag en nacht gewerkt
om maar niemand van u tot last te zijn.
En daarom danken wij God zonder ophouden,
dat gij het Goddelijk woord, der prediking van ons,
hebt ontvangen en aanvaard;
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is: het woord van God,
en het blijft werkzaam in u die gelooft.

MATTEÜS 23,1-12

Uit het Heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen:
'Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en de farizeeen plaatsgenomen.
Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handel niet naar hun daden,
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
Ze maken bundels van zware haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
Alles wat zij doen, doen zij om door de mensen op te vallen.
Ze maken immers hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
Ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
Maar gij moet u geen rabbi laten noemen,
Ge hebt maar een meester en gij zijt allen broeders.
En noem niemand van u op aarde vader,
Ge hebt maar een Vader, de hemelse.
Laat u ook geen leraar noemen,
Ge hebt maar een leraar, de Christus.
Wie de grootste onder u is moet uw dienaar zijn.
Al wie zichzelf verheft, zal vernederd worden,
en wie zich vernedert, zal verheven worden."

PDF-bestand

 

INGESPROKEN LEZINGEN

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.