A-B-C Kerstdag (dagmis)

25 DECEMBER

  • Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10
  • Tweede lezing: Hebreeën 1, 1-6
  • Evangelielezing: Johannes 1, 1-18
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: Hoogfeest van de vreugde – Kerstdag

 

JESAJA 52, 7-10

Eerste lezing uit de profeet Jesaja

Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk
want zij zien, oog in oog,
de terugkeer van de Heer naar Sion.
Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de Heer heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

 

HEBREEËN 1, 1-6

Tweede lezing: begin van de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
Nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken
heeft Hij
zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd:
"Gij zijt mijn Zoon;
Ik heb U heden verwekt?" Of:
"Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?"
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
"Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen."

 

JOHANNES 1, 1-18

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht
dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden,
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wél aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep:
"Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik."
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

PDF-bestand van deze lezingen

 

INGESPROKEN LEZINGEN

COMMENTAAR

- Jean Bastiaens -

Hoogfeest van de vreugde – Kerstdag

De lezingen van de dagmis van Kerstmis zijn een Hoogfeest van de Schrift zelf: alle drie de lezingen stralen! Het zijn heerlijke en krachtige lezingen, die elk jaar als vanouds klinken, en toch altijd volkomen nieuw zijn. Het is daarmee ook een Hoogfeest voor de lectoren, die deze Schriftlezingen als verkondiging mogen brengen. En het is een Hoogfeest voor wie de homilie verzorgt en die waarlijk een blijde boodschap te melden heeft. Men kan – voor de gelegenheid! – de lectoren en de predikant identificeren met de beginwoorden van de eerste lezing uit Jesaja: 'Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die zegt tot Sion: Uw GOD regeert!'
Als GOD regeert, dan is zijn koningschap onder ons gekomen. Dan kunnen we zeggen: het Koninkrijk van GOD is midden onder ons. Want wanneer wordt dat koninkrijk werkelijkheid als het niet is in het moment dat het Gód is die regeert, die zijn koningschap uitoefent? Als GOD in ons leven als eerste regeert, dan zijn de anderen van hun troon gestoten: alle machten en krachten die greep willen krijgen op ons leven en van ons slaven willen maken. Als GOD regeert, kunnen we vrije mensen zijn. Dan kan niemand die plaats in ons leven nog opeisen.
De lezing uit hoofdstuk 52 van het boek Jesaja vormt het hoogtepunt van het literair drama van Deutero-Jesaja. Dat drama begint in hoofdstuk 40, met de prachtige woorden die we eerder in de advent mochten horen: 'Troost mijn volk!' En hier, in hoofdstuk 52, wordt die troost werkelijkheid in het feit dat GOD – de EEUWIGE – naar de Sionsberg is teruggekeerd. Jeruzalem ligt wel in puin, maar het zijn die puinhopen van Jeruzalem die 'losbarsten in jubel'. Terwijl ik dit schrijf, kan ik niet anders dan hulde brengen aan de persoon die mij als student heeft ingewijd in de geheimen van het boek Jesaja: professor Wim Beuken. Zijn vernieuwende commentaren bergen vele schatten in zich!
Na de eerste lezing, horen we het plechtige begin van de Hebreeënbrief. Héél de geschiedenis van de profeten van Israël – vanaf de grote profeet Mozes – komt als de lichtbundel van een prisma samen in de geschiedenis van de Zoon. Deze Zoon heeft het al geschapen, en 'Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord' – het is alsof we hier de Johanneslezing al aangekondigd krijgen. De tweede lezing zou op deze dag best kunnen gedijen als een kleine geloofsbelijdenis!
Als hoogtepunt volgt dan de evangelielezing: de proloog uit het Johannesevangelie. Tijdens de nachtmis hebben we het verhaal uit het Lucasevangelie gehoord over de geboorte van Jezus in een stal als de geboorte van een arme. Maar vandaag, nu het ochtend is geworden en het daglicht straalt, beluisteren we de magistrale opening van het Johannesevangelie. Het lectionarium geeft vier gedeeltes aan: over het Woord dat bestaat sinds het begin (A), over het optreden van een getuige, Johannes de Doper (B), over het Licht en het vleesgeworden Woord (A') en over het getuigenis van Johannes aangaande Jezus (B'). Men kan ervoor kiezen om de B-gedeeltes weg te laten, maar het is aan te bevelen dit niet te doen, want dan verstoor je het ritme van de tekst. Bovendien eindigt het laatste gedeelte (B') in een krachtige climax: 'Niemand heeft ooit GOD gezien' – maar Jezus heeft Hem doen kennen!
Heel de proloog is doordesemd met verwijzingen naar de Schriften – wij spreken over het Oude Testament, maar Johannes kende nog geen 'Oude Testament'. De komst van Jezus in de wereld heeft die wereld in een nieuw licht geplaatst. Sindsdien is alles anders, ook al is alles hetzelfde gebleven. Voor wie goed kijkt en openstaat voor dit Licht, is alles anders geworden. Er is een warm licht over onze koude wereld gekomen. Het Woord – van alle eeuwen bij GOD – is mens geworden, en daardoor kunnen mensen herboren worden tot kinderen van GOD. Gods aanwezigheid onder ons heeft een nieuwe vorm gekregen. Met Mozes werd de Tora aan de wereld gegeven – ook dat bracht licht in de duisternis. Met Jezus heeft GOD de volheid van 'genade en waarheid' aan het licht gebracht. Voor wie vertrouwt op deze Godsopenbaring, kan de viering van Kerstmis een gloedvolle ervaring worden: genade op genade.

PDF-bestand van deze commentaar

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.